Evaluare elevi

Aspecte generale

Cele două module de specialitate penitenciară sunt planificate astfel încât, împreună cu cele două stagii de practică, să ofere posibilitatea formării competenţelor de specialitate.

Conţinuturile modulelor complementare din cadrul celor două semestre ale anului de învăţământ sunt stabilite în concordanţă cu tematica modulului de specialitate corespunzător, în vederea asigurării interdisciplinarităţii.

Modulele generale se desfăşoară pe parcursul întregului an şcolar.

Principii generale ale evaluării

Evaluarea elevilor se realizează în mod ritmic, urmărindu-se competenţele dobândite în cadrul procesului instructiv-educativ, capacitatea de analiză şi sinteză, abilităţile formate şi atitudinea faţă de propria pregătire.

Evaluările se realizează la toate modulele de studiu prin verificări orale, scrise, lucrări practice sau alte instrumente de evaluare şi se concretizează prin note de la 10 la 1.

Pe parcursul fiecărui modul de studiu se realizează, de regulă, cel puţin două evaluări curente şi se finalizează cu evaluare finală.

În cazul modulelor de studiu la care nu au fost realizate cel puţin 2 evaluări curente, nota de la evaluarea finală reprezintă media modulului.

Notele obţinute la evaluările finale ale modulelor de studiu reprezintă 50% din media modului.

La finalizarea fiecărui modul de studiu se calculează media modulului conform formulei de mai jos:

Mm = (Mc  + Nef)
           2

unde:

  • Mm reprezintă media modului de studiu;
  • Mc reprezintă media aritmetică, calculată cu două zecimale fără rotunjire, a notelor obţinute la evaluările curente;
  • Nef reprezintă nota obţinută la evaluarea finală a modulului.

Notele şi mediile se comunică elevilor şi se trec în catalog.

Modelul de catalog se stabileşte în conformitate cu Planul cadru de învăţământ al Şcolii, în acord cu recomandările Ministerului Educaţiei Naţionale.

Evaluarea modulelor de specialitate penitenciară

Competenţele dobândite în cadrul fiecăruia dintre cele două module de specialitate penitenciară se evaluează, atât pe parcursul desfăşurării modulelor, cât şi la finalizarea acestora prin metodele stabilite în cadrul comisiei metodice a catedrei de Teorie şi Practică Penitenciară.

În cadrul fiecărui semestru se organizează câte un stagiu de practică, care se desfăşoară în unităţi penitenciare din România.

Prin excepţie, stagiul de practică, parţial sau în totalitate, poate fi organizat şi în cadrul sistemelor penitenciare din afara ţării, în baza unor protocoale sau acorduri de colaborare, în condiţiile stabilite de către Şcoală, în conformitate cu Statutul elevilor şcolii şi cu acordul scris al elevilor implicaţi.

În timpul stagiilor de practică elevii vor fi implicaţi numai în misiuni specifice sistemului penitenciar, cu respectarea nivelului de pregătire de specialitate şi a obiectivelor de practică stabilite de către şcoală prin programa analitică a stagiului de practică.

În fiecare stagiu de practică sunt evaluate atât deprinderile şi abilităţile profesionale dobândite, cât şi conduita socio-profesională a elevilor.

Notele acordate pentru evaluarea stagiilor de practică vor intra în calculul mediilor modulelor de specialitate penitenciară, respectiv la calculul mediilor la purtare ale elevilor.

Pentru modulele de specialitate penitenciară, media modulului reprezintă media rezultatelor obţinute la evaluările periodice, în stagiile de practică şi la evaluarea finală, astfel încât nota obţinută la evaluarea finală să reprezinte 50% din media fiecărui modul şi se calculează după formula:

Mm = [(Mc + Mp)/2] + Nef
             2

unde:

  • Mm reprezintă media modului de specialitate penitenciară;
  • Mc reprezintă media aritmetică, calculată cu două zecimale fără rotunjire, a notelor obţinute la evaluările curente;
  • Mp reprezintă media obţinută la evaluarea deprinderilor şi abilităţilor profesionale în stagiul de practică;
  • Nef reprezintă nota obţinută la evaluarea finală a modulului.

Evaluarea modulelor complementare şi generale

Evaluarea competenţelor dobândite în cadrul fiecărui modul complementar şi general se efectuează la finalizarea modulului de studiu prin metodele stabilite în cadrul comisiilor metodice ale catedrelor.

În funcţie de specificul modulului de studiu şi numărul de ore stabilit, vor fi efectuate şi evaluări curente, care vor fi notate corespunzător şi vor fi avute în vedere la calcularea mediei finale a fiecărui modul în parte.

Media modulului reprezintă media rezultatelor obţinute la evaluările curente şi la evaluarea finală, astfel încât nota obţinută la evaluarea finală să reprezinte 50% din media fiecărui modul.

Aprecierea comportamentului în timpul şcolarizării

La aprecierea comportamentului elevilor se ţine seama de respectarea normelor deontologice şi de conduită socială, de abaterile săvârşite, de sancţiunile disciplinare aplicate şi de recompensele acordate.

La finalizarea fiecărui semestru, se calculează media la purtare avându-se în vedere nota la purtare acordată pentru comportament în şcoală, precum şi nota acordată pentru evaluarea comportamentului în stagiul de practică.

Media anuală la purtare reprezintă media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale fără rotunjire.

Promovarea modulelor de studiu

Pentru promovarea fiecărui modul de studiu şi obţinerea creditelor este necesar ca atât rezultatul obţinut la evaluarea finală, cât şi media finală a modulului de studiu, să fie cel puţin 5.

Mediile se încheie la finalul fiecărui modul de studiu şi se concretizează în medii calculate cu 2 zecimale, fără rotunjire, înscrise în catalog.

Rezultatele şcolare minime de promovare sunt următoarele:

  • pentru fiecare modul – media 5,00;
  • stagiile de practică – nota 7,00/stagiu de practică;
  • pentru purtare – media 8,00/an şcolar.

Nepromovarea examenului de corigenţă, evaluarea stagiului de practică cu notă mai mică de 7,00, sau obţinerea mediei anuale la purtare mai mică de 8,00, indiferent de mediile obţinute la celelalte module de studiu, au drept consecinţă încetarea calităţii de elev, conform prevederilor din Statutul elevilor din Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, fiind considerate rezultate şcolare necorespunzătoare.

Examenul de corigenţă

În cazul în care nota obţinută la evaluarea finală sau media finală a modulului de studiu este sub 5, elevul este declarat corigent, situaţie în care poate susţine, o singură dată, examen de corigenţă.

Examenul de corigenţă implică susţinerea de probe de evaluare scrisă şi orală sau practică, în funcţie de specificul modulului evaluat.

Prin excepţie, pentru modulele de studiu „Pregătire fizică” şi „Siguranţă personală şi intervenţie profesională”, examenul de corigenţă constă în susţinerea de probe practice specifice.

Pentru examenul de corigenţă se numeşte o comisie formată din 2 membri din cadrul catedrei de care aparţine modulul de studiu respectiv.

Media obţinută la examenul de corigenţă va reprezenta media modulului de studiu.